Agentregister

Registeret er en oversikt over forsikringsagenter som formidler våre forsikringer i henhold til Lov om forsikringsformidling. Det er Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i agentens hjemland som er tilsynsmyndighet for agentvirksomheten.  

Agentregister

Foretak

Org. Nr.

Daglig leder

Tilsynsmyndighet

Land

Byggmesterforsikring AS

975 707 383

Kolbjørn Røstelien

Finanstilsynet

Norge

Nordeuropa Försäkring AB

556632-6657

Ulf Nilsson

Finansinspektionen

Sverige

 IBIS Forsikring AS

924 729 562 Samuel Norstad Finanstilsynet Norge