Agentregister

Registeret er en oversikt over forsikringsagenter som formidler våre forsikringer i henhold til Lov om forsikringsformidling. Det er Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i agentens hjemland som er tilsynsmyndighet for agentvirksomheten.  

Agentregister

Foretak

Org. Nr.

Daglig leder

Tilsynsmyndighet

Land

Byggmesterforsikring AS

975 707 383

Helge Gulbrandsen

Finanstilsynet

Norge

Matrix Insurance AS

966 431 695

Reidar Meinstad

Finanstilsynet

Norge

Nordeuropa Försäkring AB

556632-6657

Ulf Nilsson

Finansinspektionen

Sverige