Arbeidsgivers informasjonsplikt om fortsettelsesforsikring

28 . Februar 2020
Foto: iStock

Forsikringer som den ansatte har vært omfattet av i sitt arbeidsforhold opphører når vedkommende slutter i jobben. For de som ikke går direkte over i en ny jobb og blir omfattet av nye forsikringer, kan det bli problematisk om de blir stående helt uten forsikring. Det er i slike tilfeller fortsettelsesforsikring kan være en god løsning for noen og dette er arbeidsgiver pliktig til å informere om.  

Mange arbeidsgivere har tegnet gruppelivsforsikring for sine ansatte. Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring for de ansatte. Noen har også uførekapital som er en kollektiv uføreforsikring. Dette er forsikringer som gjelder arbeidstakerne – så lenge de er ansatt.

Når en ansatt slutter, er ikke vedkommende lenger forsikret. Da har den ansatte rett til å fortsette både gruppelivsforsikring og uførekapital for egen regning, uten å levere helseerklæring.

Hvilke ansatte gjelder dette?

Ansatte under 70 år som slutter på grunn av en annen årsak enn alder, har rett til å kjøpe fortsettelsesforsikring, og skal få informasjon om dette når de slutter. Retten gjelder uavhengig av stillingsprosent og om det har vært en fast eller midlertidig stilling. Dette gjelder også alle som har vært omfattet av forsikringene hvis avtalen blir sagt opp av andre grunner.

Fristen for å kjøpe fortsettelsesforsikring er seks måneder etter at forsikringsdekningen opphørte.

Arbeidsgivers informasjonsplikt
Det er arbeidsgivers plikt å informere arbeidstaker om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring. Arbeidsgiver risikerer å pådra seg økonomisk ansvar hvis de glemmer å informere den ansatte om dette. Derfor er det svært viktig at det finnes faste rutiner i organisasjonen som sikrer at informasjon om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring blir gitt hver gang en ansatt slutter.

(Ansatte som går av med alderspensjon har ikke rett til å kjøpe fortsettelsesforsikring.)

Ektefelle/samboer
Hvis forsikringen har omfattet medforsikret ektefelle/samboer kan disse òg ha rett til å kjøpe fortsettelsesforsikring.

Slik gjør du det
Skjemaet som skal deles ut til arbeidstakeren følger med som et eget vedlegg i forsikringsavtalen fra Knif Trygghet. Dette skjemaet skal først fylles ut av arbeidsgiver og så gis til den ansatte. Både arbeidsgiver og ansatt signerer på skjemaet, og arbeidsgiver beholder en kopi i sine arkiver som dokumentasjon på at tidligere ansatt ble informert.

Deretter er det opp til den ansatte om han eller hun ønsker et tilbud om fortsettelsesforsikring. I så fall sender den ansatte inn skjemaet til Knif Trygghet via vår nettside.

 

Har du spørsmål om fortsettelsesforsikring kan du kontakte Knif Trygghet på org@kniftrygghet.no eller på telefon 23 68 39 00.