Arbeidsgivers informasjonsplikt om fortsettelsesforsikring

18 . Juni 2019
Foto: iStock

Mange arbeidsgivere har tegnet gruppelivsforsikring for sine ansatte. Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring for de ansatte. Mange har også uførekapital eller annen sykdom som er kollektive uføreforsikringer. Dette er forsikringer som gjelder for arbeidstakerne – så lenge de er ansatt. Forsikringer som den ansatte har vært omfattet av i sitt arbeidsforhold opphører når vedkommende slutter i jobben. For de som ikke går direkte over i en ny jobb og blir omfattet av nye forsikringer, kan det bli problematisk om de blir stående helt uten forsikring. Det er her fortsettelsesforsikring er en god løsning.

Ansatte som slutter i jobben har rett til å fortsette både gruppelivsforsikring og uførekapital/annen sykdom på individuell basis, uten helsevurdering.

Ansatte under 70 år som slutter på grunn av en annen årsak enn alder, har rett til å kjøpe fortsettelsesforsikring, og skal få informasjon om dette når de slutter. Retten gjelder uavhengig av stillingsprosent og om det har vært en fast eller midlertidig stilling. Dette gjelder også alle som har vært omfattet av forsikringene hvis avtalen blir sagt opp av andre grunner. Fristen for å kjøpe fortsettelsesforsikring er seks måneder etter sluttdato.

Arbeidsgivers informasjonsplikt
Det er arbeidsgivers plikt å informere arbeidstaker om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring. Arbeidsgiver risikerer å pådra seg økonomisk ansvar hvis de glemmer å informere den ansatte om dette. Derfor er det svært viktig at det finnes faste rutiner i organisasjonen som sikrer at informasjon om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring blir gitt hver gang en ansatt slutter.

(Ansatte som går av med alderspensjon har ikke rett til å kjøpe fortsettelsesforsikring.)

Ektefelle/samboer
Hvis forsikringen har omfattet medforsikret ektefelle/samboer kan disse òg ha rett til å kjøpe fortsettelsesforsikring.

Slik gjør du det
Skjemaet som skal deles ut til arbeidstakeren ligger på nest siste side i forsikringsavtalen fra Knif Trygghet. Dette skjemaet skal først fylles ut av arbeidsgiver og så gis til den ansatte.

Deretter er det opp til den ansatte om han eller hun ønsker et tilbud om fortsettelsesforsikring. I så fall sender den ansatte inn skjemaet til Knif Trygghet via vår nettside.

 

Har du spørsmål om fortsettelsesforsikring kan du kontakte Knif Trygghet på org@kniftrygghet.no eller på telefon 23 68 39 00.