Hvorfor tegne styreansvarsforsikring?

11 . Oktober 2018
Foto: iStock

Som medlem i et styre vil du kunne bli holdt personlig ansvarlig for eventuelle feil som styret gjør. Det kan for eksempel være at du har vært delaktig i en beslutning som har ført til et økonomisk tap for noen, og som styret kan klandres for. Potensielt kan du stå overfor store erstatningskrav rettet mot deg som privatperson.

Dette gjelder uavhengig av om det er en stor eller liten bedrift, stiftelse eller forening. For aksjeselskap og stiftelser er det et lovfestet styreansvar i henholdsvis aksjeloven § 17-1 og stiftelsesloven § 56. Når det gjelder foreninger er det slik at styremedlemmer også kan holdes ansvarlige, her på ulovfestet grunnlag (skyldansvar/culpaansvar). Styremedlemmer er ikke alltid klar over dette, og går dermed inn i et styre uvitende om hvilken risiko og ansvar som følger med vervet.

En styreansvarsforsikring er en forsikring som dekker det personlige rettslige erstatningsansvaret som styremedlemmer kan bli ilagt i forbindelse med et styreverv. Dette vil være en god sikkerhet for styremedlemmene og det vil følgelig være enklere å rekruttere styremedlemmer dersom de vet at de er forsikret.

OM STYREANSVARSORSIKRING

  • Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar styret kan pådra seg ved uaktsomme handlinger eller unnlatelser.
  • Forsikringen dekker styremedlemmets rettslige erstatningsansvar for formueskade, dvs. direkte økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting.
  • Hvert enkelt styremedlem kan bli rettslig erstatningsansvarlig overfor eiere, kreditorer, kontraktspart, leverandører, ansatte eller andre.
  • Saksomkostninger ved søksmål (også uberettiget) dekkes.
  • Styremedlemmet har et ubegrenset personlig ansvar, altså hefter sikrede med sin personlige økonomi.

 

Ta kontakt for mer informasjon og et uforpliktende tilbud til din organisasjon.