KA Kirkebygg

KA- Kirkebyggforsikring er en forsikringsordning for kirkene i Den Norske Kirke. 

KA- Kirkebyggforsikring - en forsikringsordning for kirkene i Den Norske Kirke.  

KA Kirkebyggforsikring ble opprettet i 2005. Det ble inngått en avtale med Knif Trygghet Forsikring om å administrere forsikringsordningen på vegne av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Mange fellesråd har sluttet seg til forsikringsfellesskapet, og de fleste kirkene er i dag forsikret i KA kirkebygg-ordningen.

 

Fullverdigrunnlag - Kirkebyggdatabasen

I 2012 ble det innført en ny modell for beregning av fullverdigrunnlagene for kirkene, uten å måtte taksere hver enkelt kirke. Fellesrådene registrerer opplysninger om kirken i Kirkebyggdatabasen:

  • Kirkebyggets alder
  • Arealfordeling (hovedplan, kjeller, galleri, osv.)
  • Kirkebyggets standard
  • Sikkerhetstiltak
  • Opplysningene i Kirkebyggdatabasen danner grunnlag for fullverdiberegningen, og verdien av kirken danner igjen grunnlag for premieberegningen.

 

Kontoløsning                                                                                                                              

Forsikringsordningen er en kontoløsning med fokus på premiestabilitet. Forsikringsordningen unngikk storskader i perioden 2005 - 2009 og bygget seg da opp en betydelig bufferkapital som gjorde det mulig å ha kun en moderat premieøkning. En del vil kunne huske premieøkninger på flere hundre prosent. Det er krevende i en stram fellesrådsøkonomi. Vi ser nå at det å beholde overskuddet av ordningen i en kontoløsning – og ikke betale dette til et kommersielt forsikringsselskap – det styrker økonomien i kirke-Norge. Pengene beholdes i felleskapet, og fellesrådene nyter godt av at finansinntektene av bufferkapitalen godskrives kontoregnskapet som inntekt i tillegg til innbetalte forsikringspremier.

 

Brannskader                                                                                                                                                                  

Vi opplevde dessverre fire kirkebranner i perioden 2010 -2012, og ordningen har dermed blitt testet på flere måter. En kirkebrann rammer menigheten og hele lokalsamfunnet, og fellesrådene som forvaltere av verdiene ble satt under press. Da er det godt å slippe å bekymre seg for forsikringene og godt å oppleve at Knif Trygghet er en god samarbeidspartner i en vanskelig situasjon. Vår oppgave er å ivareta fellesrådet, kirkevergen og alle de berørte på en god måte. Vi har fått gode tilbakemeldinger både på skadebehandling og oppfølging i forbindelse med skadene. I tillegg viser erfaringene at våre forsikringsvilkår er godt tilpasset kirkebygg og kirkeløsøre, og dekningene er romslige og gode når skaden skjer. Dessverre førte disse brannene til en premieøkning i 2013. I årene etter har det ikke vært storskader og følgelig ingen premieøkning ut over indeksregulering. Dersom vi unngår større brannskader, vil dette sikre premiestabilitet i årene framover.

 

Skadeforebygging                                                                                                                                              

Knif Trygghet ønsker å være med på å sikre de kulturhistoriske verdiene som kirkene representerer. Vi jobber derfor sammen med KA med å få til en effektiv skadeforebygging. Det er så langt gjennomført en omfattende kartlegging av risikoforholdene i alle kirkene i Norge. Kirkene er blant annet termografert, og det er foretatt kontroll av lynvernanleggene. I tillegg er det tatt bilder av kirkene både utvendig og innvendig.

Knif Trygghet gir rabatt i forsikringspremien for de ulike sikringstiltak. For eksempel gir sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg 40% rabatt.

Vi anbefaler brannalarm med både innvendig og utvendig deteksjon. Dette kan hindre en påtenning i å utvikle seg til en brann. Knif Innkjøp har avtale med Elotec om effektiv trådløs brannvarsling for kirker. Les mer her.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om KA Kirkebyggforsikringen.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.