Reiseforsikring

Med en helårs reiseforsikring er du forsikret på reiser av inntil 60 dagers varighet gjennom hele året. Reiseforsikringen må kjøpes før reisen starter og gjelder i hele verden.

 

Reiseforsikring
Side 1
Side 2

Please wait

Side 1
Fødselsnummer
*
Fødselsnummer tekst
 
Ditt kundeforhold ble funnet
Ditt kundeforhold ble ikke funnet
Velg produkt
*
ProduktID
 
 
Hva dekker forsikringen?
Avbestilling

Forsikringen dekker avbestillingsomkostninger ved blant annet akutt sykdom med inntil 75 000 kroner per person og inntil 150 000 kroner per familie.

 

Innhenting og forsinkelse

Forsikringen dekker innhenting og forsinkelse:

Når det transportmiddel sikrede skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil 1 500 kroner per person og inntil 4 000 kroner per familie når flere enn to reiser sammen. Det er en forutsetning at reisen er forhåndsbetalt. Forsinkelsen må skyldes værforhold eller tekniske feil.

Når en forsinkelse medfører at forhåndsbetalt videretransport ikke kan benyttes, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte merutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. Forsinkelsen må være på minimum 2 timer for at forsikringen skal gjelde.

Forsikringen dekker også forsinket (minimum 4 timer forsinket) bagasje til reisemålet med inntil 3 000 kroner per person ved utreise.

Reisegods

Tapt reisegods/bagasje erstattes med inntil 100 000 kroner per person og inntil 200 000 kroner per familie. Ingen enkeltgjenstander erstattes med mer enn 20 000 kroner.

Penger og verdipapirer erstattes med inntil 3 000 kroner per person og inntil 6 000 kroner per familie.

 

 

Reisesyke

Forsikringen dekker utgifter til medisinsk behandling som skyldes at den sikrede blir uventet akutt syk, skadet i en ulykke eller dør som følge av en slik hendelse. I tillegg til medisinske behandlingsutgifter omfatter forsikringen merutgifter ved hjemtransport, hjemkallelse, returreise og kompensasjon for avbrutt reise/tapte feriedager.

Forsikringen dekker også merutgifter ved hjemtransport av sikrede direkte til hjemsted i Norge på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller uforutsett dødsfall i forsikredes nærmeste familie bosatt i Norden.

 

Medisinsk forhåndvurdering

Lurer du på om du er frisk nok til å dra på ferie eller lengre opphold i utlandet?
Vi tilbyr medisinsk forhåndvurdering hos vår samarbeidspartner SOS International.
 
Ring telefonnummer +47 2296 5055 (åpningstid kl. 09.00 - 16.00)
 
 
Ulykke

Forsikringen omfatter ulykkesskader som rammer den forsikrede hjemme i Norge eller på reise. Forsikringen gjelder hele døgnet, også utenom reiser.

Forsikringen gir rett til utbetaling ved varig tap av livskvalitet (medisinsk invaliditet) fra 1 % og/eller ved dødsfall som skyldes en ulykkesskade.

I tillegg dekkes behandlingsutgifter i inntil tre år etter skaden inntraff. Utgifter som vil dekkes er: behandling hos lege, tannlege, forbindingssaker, medisin, behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor samt reiseutgifter til/fra hjemsted for behandling som nevnt foran.

Egenandel på leiebil

Forsikringen dekker inntil kr 10.000 av egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten ved skade på leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen.

Ansvar

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret sikrede kan pådra seg på i egenskap av privatperson etter gjeldene rett i det enkelte land. Ansvarsforsikringen gjelder bare på reiser utenfor Norden.

Erstatningen er begrenset til 10 millioner kroner per skadetilfelle.

Rettshjelp

Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand dersom sikrede blir part i en tvist som oppstår på reise. Rettshjelpforsikringen gjelder bare på reiser utenfor Norden.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner per tvist.

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

Dersom du skal på en reise som varer mer enn 60 dager kan du kjøpe en utvidelse. Dette må gjøres før avreise.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Reiseforsikring

Generelle vilkår