Styremedlemmer sitter rundt et bord
Foto: iStock

Hvorfor tegne styreansvarsforsikring?

Som medlem i et styre vil du kunne bli holdt personlig ansvarlig for eventuelle feil som styret gjør. Det kan for eksempel være at du har vært delaktig i en beslutning som har ført til et økonomisk tap for noen, og som styret kan klandres for. Potensielt kan du stå overfor store erstatningskrav rettet mot deg som privatperson.

Publisert: 11.10.2018 - Oppdatert: 24.10.2020

Dette gjelder uavhengig av om det er en stor eller liten bedrift, stiftelse eller forening. For aksjeselskap og stiftelser er det et lovfestet styreansvar i henholdsvis aksjeloven § 17-1 og stiftelsesloven § 56. Når det gjelder foreninger er det slik at styremedlemmer også kan holdes ansvarlige, her på ulovfestet grunnlag (skyldansvar/culpaansvar). Styremedlemmer er ikke alltid klar over dette, og går dermed inn i et styre uvitende om hvilken risiko og ansvar som følger med vervet.

En styreansvarsforsikring er en forsikring som dekker det personlige rettslige erstatningsansvaret som styremedlemmer kan bli ilagt i forbindelse med et styreverv. Dette vil være en god sikkerhet for styremedlemmene og det vil følgelig være enklere å rekruttere styremedlemmer dersom de vet at de er forsikret.

OM STYREANSVARSORSIKRING

  • Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar styret kan pådra seg ved uaktsomme handlinger eller unnlatelser.
  • Forsikringen dekker styremedlemmets rettslige erstatningsansvar for formueskade, dvs. direkte økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting.
  • Hvert enkelt styremedlem kan bli rettslig erstatningsansvarlig overfor eiere, kreditorer, kontraktspart, leverandører, ansatte eller andre.
  • Saksomkostninger ved søksmål (også uberettiget) dekkes.
  • Styremedlemmet har et ubegrenset personlig ansvar, altså hefter sikrede med sin personlige økonomi.

 

Ta kontakt for mer informasjon og et uforpliktende tilbud til din organisasjon