Personvern

Knif Trygghet er opptatt av at ditt personvern skal være ivaretatt hos oss. I personvernerklæringen vår vil du finne nærmere informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har til dine egne data. Personvernerklæringen er sist oppdatert i september 2020.

Publisert: 24.08.2020 - Oppdatert: 26.01.2023

Personvernerklæring

Når du er kunde hos et forsikringsselskap deler du en rekke ulike personopplysninger om deg selv, og kanskje også dine nærmeste. Personopplysninger vil si opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, slik som navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt hos oss.

Det skal være sikkert for deg å benytte deg av våre produkter og tjenester, og vi samler heller ikke inn personopplysninger ut over det som er nødvendig for at vi skal kunne ta godt vare på deg som kunde, med det du har valgt å forsikre.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Knif Trygghet Forsikring AS, ved administrerende direktør Svein Rødskog, er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg.

Personvernombud hos Knif Trygghet

Har du spørsmål om personvern kan du henvende deg direkte til vårt personvernombud Dan Michael Løvdahl ved å sende en epost til [email protected]

Du kan også skrive til:

Knif Trygghet Forsikring AS

Møllergata 39

0179 Oslo

Dan Michael Løvdahl

Dan Michael Løvdahl

Seniorrådgiver
402 10 283Epost ikon

Oversikt over kategorier av personopplysninger

Avhengig av hvilket forhold du har til Knif Trygghet og hvilke produkter du har kjøpt, vil følgende typer informasjon kunne registreres om deg:

 • Administrative opplysninger, som for eksempel kontaktinformasjon (navn, adresse, telefon, e-post), fødselsnummer eller andre identifikasjonsnummer som er utstedt av offentlig myndighet, tilknytning til våre medlemsorganisasjoner, opplysninger om forsikringsavtalen og eventuelle skadetilfeller, samt opplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling når du har hatt en skade.
 • Opplysninger om tredjeperson som berøres av din forsikringsavtale, for eksempel når noen har blitt utsatt for en skade, eller om noen andre enn deg som er kunde kan ha rett til utbetaling på en av dine forsikringer.
 • Betalingsinformasjon, som for eksempel din betalingshistorikk hos oss, og informasjon vi trenger for å kunne utbetale skadesaker eller tilgodebeløp.
 • Kommunikasjon, slik som hvilke nyhetsbrev du har mottatt eller spørsmål du har hatt om forsikringene dine, om eventuelle skadesaker eller produkter vi tilbyr.
 • Lovpålagte opplysninger, som for eksempel opplysninger knyttet til arbeid mot hvitvasking og lignende.
 • Særlige kategorier, slik som opplysninger om din eller din families helse eller medlemskap i en fagforening vi har avtale med.

Hvordan samler vi inn opplysninger?

Det aller meste av opplysninger får vi direkte fra deg som kunde, enten når du kontakter oss for å få kjøpe forsikring eller hvis du er part i en skadesak. Hovedformålet med behandlingen av opplysningene dine er at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte.

Hvilke opplysninger vi trenger avhenger av hvilke forsikringer du har behov for, men vi lagrer alltid grunnleggende kontaktinformasjon og opplysninger om hva og hvem du ønsker å forsikre. Hvis du har personforsikring hos oss gjennom arbeidsgiveren din, får vi informasjon som navn, fødselsår og stilling via dem.

Knif Trygghet samler også inn informasjon du gir oss når du henvender deg til oss, eller når du svarer på markedsundersøkelser fra oss. Vi tar vare på den informasjonen som har betydning for kundeforholdet ditt, eller som skal brukes til statistiske formål.

I noen tilfeller får vi også opplysninger fra andre kilder, for eksempel offentlig tilgjengelige registre, offentlige myndigheter, kredittopplysningsforetak og andre forsikringsselskap. Vi mottar i noen tilfeller også personopplysninger fra Trafikkforsikringsforeningen, veterinærer og når du kjøper eller benytter personforsikring, kan vi motta informasjon fra helsevesenet og behandlere du har vært i kontakt med.

Hvem har tilgang til opplysningene?

Knif Trygghet har streng kontroll på hvem som har tilgang til dine personopplysninger. Det betyr at det bare er de som har tjenstlig behov for tilgang som kan se dine persondata. Ansatte som arbeider med salg eller produksjon av forsikringer, behandling av skadesaker eller på annet vis håndterer forsikringsavtalen din vil ha tilgang til personopplysninger.

Dersom du har søkt om personforsikring hos oss lagrer vi sensitive helseopplysninger om deg eller den du har søkt på vegne av. Disse opplysningene tar vi ekstra godt vare på, og det er bare de av våre ansatte som må ha tilgang som har mulighet til å hente frem og se på disse opplysningene. Alle ansatte hos Knif Trygghet har taushetsplikt om informasjon vi mottar i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Knif Trygghet vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares videre etter loven.

Personopplysningene vil som hovedregel oppbevares så lenge avtaleforholdet eksisterer. Har du for eksempel rettigheter under en personforsikring, vil vi oppbevare opplysningene så lenge disse rettighetene består.

Dersom en avtale sies opp, lagrer vi relevante opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle tjenestene/produktene er utløpt. Det er av hensyn til muligheten for fremtidige krav basert på avtaleforholdet.

Dersom du søker om personforsikringer hos oss baseres innhentingen av opplysninger på ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, men vi gjør oppmerksom på at dette betyr at Knif Trygghet ikke vil ha mulighet til å tilby forsikring eller behandle saken din. 

Personopplysninger som innhentes til et avtalt formål, kan i noen tilfeller gjenbrukes til et nytt formål. Det betyr at viktige vurderinger, beslutninger eller andre behandlinger vi har gjort basert på en avtale eller et samtykke, vil være lovlig å lagre selv om du på et senere tidspunkt sier opp avtalen eller trekker tilbake samtykket ditt. I disse tilfellene har vi det som kalles en berettiget interesse og det handler om opplysninger vi har et saklig behov for å ta vare på. I disse tilfellene skal behandlingen alltid være vurdert opp mot dine rettigheter for å sikre at vi ikke tar vare på mer informasjon enn det vi har grunnlag for.

Hvordan brukes opplysningene?

Kundeadministrasjon og gjennomføring av avtaler

Når du henvender deg til oss er vi avhengige av å samle inn, kontrollere og behandle dine personopplysninger for å kunne inngå en avtale. Som forsikringskunde behandler vi dine opplysninger for å dokumentere, administrere og levere de tjenestene du har avtalt med oss. I forbindelse med at du kjøper forsikring hos oss innhenter vi gjerne også opplysninger om det du forsikrer fra eksterne aktører som TFF Auto (motorvognregisteret), folkeregisteret eller kredittopplysningsselskaper. Kredittsjekk er alltid basert på ditt samtykke.

Vi bruker robotteknologi kun til å ta imot og fordele henvendelser som vi får pr e-post.

Informasjon og markedsføring

Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg best mulig informasjon, rådgivning og markedsføre de produktene og tjenestene vi tilbyr. For at budskapet skal være mest mulig relevant for deg som kunde benytter vi det som gjerne kalles profilering og segmentering. Det betyr at vi deler opp kundemassen vår i grupper som mottar litt ulik informasjon. Hvis du har hytteforsikring kan du for eksempel få et nyhetsbrev med tips til hvordan du kan sikre hytta mot skader.

Du kan selv administrere hvordan du ønsker å motta informasjon fra oss under «mine sider» på hjemmesidene våre. 

Statistikk og analyse

For at vi skal kunne overholde virksomhetslovgivningen for forsikringsselskap og ta informerte valg om vår drift bruker vi personopplysninger til å vurdere risiko, utarbeide statistikker og fastsette priser. Slike analyser kan også brukes til å utvikle nye eller eksisterende produkter og tjenester.

Profilering

Når du kjøper forsikring hos oss beregner vi pris i forbindelse med tilbud, endringer og årlig fornyelse. Beregningen av pris er en automatisert behandling, og profilering inngår som en del av prosessen for å beregne riktig pris i forhold til forsikringsrisikoen. I profileringen kan det inngå opplysninger om ditt kundeforhold og det du har forsikret hos oss, inkludert skader siste fem år. Beregning av pris på forsikring er nødvendig for å kunne tilby forsikring.

Ved mistanke om straffbare forhold mot virksomheten

Dersom vi er pålagt eller finner grunnlag for å gjøre nærmere undersøkelser, for å oppdage eller håndtere bedragerier eller andre straffbare forhold mot Knif Trygghet vil personopplysninger kunne benyttes til dette.

Oppfylle rettslige forpliktelser

Vi benytter personopplysninger å oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til lovkrav og andre fastsatte krav fra myndighetene, slik som krav til oppbevaring av dokumenter etter bokføringsloven, rapportering etter forsikringslovgivningen og rettslige pålegg om utlevering av informasjon til offentlige myndigheter.

IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet

Det er nødvendig for oss å behandle personopplysninger for å sikre både deg som kunde og oss som selskap. Dette gjøres for eksempel gjennom kundeautentisering på hjemmesiden vår, logging på servere og systemer, drift av infrastruktur, brannmurer og fysisk adgangskontroll.

Klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser

Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med eventuelle klagesaker, tilbakebetalingskrav eller rettslige prosesser. Dette gjør vi både for å forsvare dine og våre interesser.

Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Alle ansatte i Knif Trygghet har taushetsplikt om informasjon vi mottar i forbindelse med at du er kunde hos oss. Det betyr at dine opplysninger ikke deles på tvers av Knif-selskapene eller utleveres til andre. Det er likevel noen unntak fra dette.

Dersom du har henvendt deg til et annet selskap under KNIF-paraplyen når du egentlig har ment å kontakte oss, videresendes den henvendelsen til oss. Når vi mottar opplysninger som egentlig er ment for eks. Knif Innkjøp, Knif Regnskap eller agenter som selger forsikring på vår lisens videresendes henvendelsen til riktig selskap uten at informasjonen lagres hos oss.

I den grad loven tillater det og taushetsplikten ikke er til hinder, kan vi også dele personopplysninger med andre finansforetak og samarbeidspartnere når det er relevant for den enkelte behandlingen. Personopplysninger kan også bli utlevert til offentlige myndigheter som NAV, Skatteetaten, eller Økokrim i tilfeller der vi er lovpålagt å gjøre dette.

Knif Trygghet benytter også leverandører som på ulikt vis har tilgang til eller behandler personopplysninger for oss, i all hovedsak for å utføre IT-tjenester eller analyser. I slike tilfeller inngås det en avtale med den aktuelle leverandøren som sikrer at behandlingen av dine opplysninger både utføres i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og de krav vi setter til våre samarbeidspartnere. Enkelte av våre leverandører har virksomhet i land utenfor EU, for eksempel i India og USA. Da inngår vi EUs standardavtale (EU Model Clauses) med leverandører for å sikre at personvernet og de registrertes rettigheter er godt ivaretatt.

Fellesregistrene for forsikringsnæringen

Knif Trygghet og andre selskaper som tilbyr personforsikringer deler også enkelte personopplysninger i et felles register (ROFF) som administreres av Finans Norge. Formålet med ROFF er å sikre at selskapene vurderer den samme risikoen når vi fastsetter prisen på forsikringene våre, og å motvirke mangelfulle opplysninger og forsøk på forsikringssvindel. Fellesregisteret inneholder ikke sensitive personopplysninger.

Forsikringsselskapene har også et felles skaderegister (FOSS) som administreres av Finans Norge. Dette registeret har til hensikt å forhindre og begrense forsikringssvindel i forbindelse med skademeldinger og skadeoppgjør. Når du som kunde hos KNIF Trygghet melder en skade til oss, meldes skaden samtidig til FOSS, og vi mottar din fullstendige skadehistorikk fra andre forsikringsselskap.

Hvilke rettigheter har jeg?

Personvernlovgivningen sikrer gode rettigheter for deg som enkeltperson. Datatilsynet deler rettighetene inn slik:

 • Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg
 • Du har rett til retting av opplysningene
 • Du har rett til sletting av opplysninger
 • Du har rett til begrensning i behandling av personopplysningene
 • Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysningene
 • Du har rett til å beskytte deg mot automatiske avgjørelser
 • Du har rett til å ta med deg dine data (dataportabilitet)

De ulike rettigheten gjelder så langt ikke det er andre hjemler eller forhold i regelverket som hindrer dette. For eksempel kan man ikke kreve sletting av opplysninger som skal rapporteres til myndighetene, eller opplysninger som er nødvendige for å oppfylle en avtale.

Utfyllende informasjon om rettighetene finner du hos Datatilsynet

 

Klage

Dersom du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker å klage på hvordan Knif Trygghet behandler dine personopplysninger kan du sende epost til vårt personvernombud på [email protected].

Hvis du mener at personopplysningene dine har blitt behandlet på en måte som er ulovlig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du klager håper vi du tar kontakt med oss, slik at vi kan se nærmere på hvilke vurderinger som er gjort, og oppklare eventuelle misforståelser.

Mer informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet

Personvern på kniftrygghet.no

For at nettsidene våre skal fungere optimalt benytter vi informasjonskapsler, også kjent som cookies. Dette gjør at vi får statistikk om du som besøker hjemmesidene våre, og klarer å være relevante i markedsføringen vår. For mer informasjon om informasjonskapsler på hjemmesiden vår, se vår artikkel om bruk av informasjonskapsler