KA Kirkeforsikring

KA Kirkeforsikring er en forsikringsordning for kirkene i Den norske kirke. 

KA Kirkeforsikring ble opprettet i 2005. Det ble inngått en avtale med Knif Trygghet Forsikring om å administrere forsikringsordningen på vegne av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Mange fellesråd har sluttet seg til forsikringsfellesskapet, og de fleste kirkene (ca. 70%) er i dag forsikret i KA kirkeforsikring.

 

Fullverdigrunnlag - Kirkebyggdatabasen

I 2012 ble det innført en ny modell for beregning av fullverdigrunnlagene for kirkene, uten å måtte taksere hver enkelt kirke. Fellesrådene registrerer opplysninger om kirken i KAs Kirkebyggdatabase:

  • Kirkebyggets alder
  • Arealfordeling (hovedplan, kjeller, galleri, osv.)
  • Kirkebyggets standard
  • Sikkerhetstiltak
  • Opplysningene i Kirkebyggdatabasen danner grunnlag for fullverdiberegningen, og verdien av kirken danner igjen grunnlag for premieberegningen.

 

Brannskader                                                                                                                                                                  

Vi opplevde dessverre fire kirkebranner i perioden 2010 -2012, og ordningen har dermed blitt testet på flere måter. En kirkebrann rammer menigheten og hele lokalsamfunnet, og fellesrådene som forvaltere av verdiene blir satt under press. Da er det godt å slippe å bekymre seg for forsikringene. Det er godt å oppleve at Knif Trygghet er en konstruktiv samarbeidspartner i en vanskelig situasjon. Vår oppgave er å ivareta fellesrådet, kirkevergen og alle de berørte på en god måte. Vi har fått gode tilbakemeldinger både på skadebehandling og oppfølging i forbindelse med skadene. I tillegg viser erfaringene at våre forsikringsvilkår er godt tilpasset kirkebygget og kirkeløsøret. Dekningene er realistiske og gode når skaden skjer. Dessverre førte disse brannene til en premieøkning i 2013. I årene etter har det ikke vært storskader og følgelig ingen premieøkning ut over indeksregulering. Dersom vi unngår større brannskader, vil dette sikre premiestabilitet i årene framover.

 

Skadeforebygging                                                                                                                                              

Knif Trygghet ønsker å være med på å sikre de kulturhistoriske verdiene som kirkene representerer. Vi jobber derfor sammen med KA med å få til en effektiv skadeforebygging. 

Det gjennomføres hvert fjerde år kirkekontroller som setter søkelyset på kirkenes sikkerhets- og tilstandsmessige status. I tillegg til dette har KA utarbeidet et tilstandsvurderingsverktøy for ytterligere kartlegging. Forsikringsordningen opplever at dette fokuset er med på å øke frekvensen av forebyggende og skadebegrensende tiltak. Ordningene gir for eksempel 40% rabatt ved etableringen av sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg. Vi registrerer også en stor økning i antall søknader på vår tilskuddsordning for sikring av kirkebygg. Dette er vi svært glade for.

Vi anbefaler brannalarm med både innvendig og utvendig deteksjon. Dette kan hindre en påtenning i å utvikle seg til en brann. Knif Innkjøp har avtale med Elotec om effektiv trådløs brannvarsling for kirker. Les mer her.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om KA Kirkeforsikring.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.