Bærekraft

Som en del av forsikringsbransjen bidrar vi til et velfungerende og bærekraftig samfunn ved å redusere og fordele risiko.

Publisert: 01.10.2021 - Oppdatert: 12.04.2023

Integrert del av virksomheten

Hos oss er bærekraft en integrert del av vår virksomhet. Det betyr at vi jobber målrettet for å blant annet sikre mangfold og sosial inkludering. Vi jobber også systematisk med tiltak som ikke bare bidrar til å kontinuerlig redusere klimabelastningen i egen drift, men også hos våre kunder og underleverandører.  

Ved å stille krav til investeringene vi gjør, finne gode skade- og risikoforebyggende tiltak og ta initiativ til konstruktiv dialog med aktører rundt oss, bidrar vi til at samfunnet er bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. 

Overskudd tilbake til fellesskapet

Knif Trygghets overskudd utbetales til våre eierorganisasjoner, deriblant flere store aktører innen humanitært arbeid både i Norge og på verdensbasis. Premieinntekter i Knif Trygghet er derfor et indirekte, men tydelig bidrag til verdens bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 

Samhold gir styrke, og når vi står sammen kan vi sikre liv, helse og verdier på en måte som skaper ny verdi – et tryggere samfunn der fremtidige generasjoner får de samme mulighetene som oss som er her i dag. 

Dette er målene vi har valgt å fokusere på

Av FNs bærekraftsmål har vi valgt seks mål som vi skal fokusere på. 

 

Sammen med eierne våre bidrar vi til arbeid for å nå disse målene:

 

1 - Utrydde fattigdom

2 - Utrydde sult

3 - God helse og livskvalitet

 

Gjennom egen virksomhet vil vi arbeide for å bidra til disse målene:

 

12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

13 - Stoppe klimaendringene

17 - Samarbeid for å nå målene

 

Du kan lese mer om FNs bærekraftsmål her   (fn.no)

Bærekraftsarbeid i Knif Trygghet

Som forsikringsselskap ser vi det som en del av vårt samfunnsoppdrag å bidra til at det blir færre skader, og at påvirkningen på miljøet som kommer fra skader skal begrenses i størst mulig grad.

Hvordan jobber vi?

Nedenfor kan du lese konkrete tiltak vi gjør i egen virksomhet for å bidra til bærekraftsarbeidet. 

Skadeforebygging er bærekraft i praksis

 • befaringer og informasjon til kunder om effektive tiltak
 • prisreduksjon til kunder som gjennomfører risikoreduserende tiltak
 • samarbeid med Brannvernforeningen om kurs i brannvernarbeid for kundene våre
 • betydelig støtte til kirkesikring i samarbeid med KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
 • samarbeid med Learn Trafikkskole om kjøreadferdskurs til større kunder med bilflåte
 • ulike verktøy og tiltak for å vurdere og overvåke klimarisiko og vernestatus

Skadebehandling

 • fokuserer på kostnadseffektive og bærekraftige løsninger med blant annet gjenbruk av materialer
 • lokale reparasjoner hvor materialer tørkes og/eller saneres for gjenbruk
 • miljøsertifiserte, landsdekkende partnere som har fokus på bærekraft
 • seriøse samarbeidsaktører med ordnede forhold for sine ansatte
 • god geografisk dekning på landsbasis gir nærhet til kunden og sparer tid og miljø
 • rask og riktig respons når skaden inntreffer
 • avfallshåndtering, kildesortering og sikring av restverdier
 • ved bygningsskade dekkes oppgradering til gjeldende teknisk forskrift, og dette gir lavere energiforbruk og redusert risiko for fremtidige skader hos kunden

Bærekraftshverdagen - et holdningsarbeid

Hovedfokuset vil fortsatt være at den skadede bygningsdelen skal føres tilbake i samme eller vesentlig samme tilstand som før skaden inntraff, og at den skadelidte ikke skal lide et økonomisk tap som følge av skadehendelsen.

Vårt sosiale engasjement

 • Flere av bærekraftsmålene retter seg mot globale problemer og sosial urettferdighet. I samarbeid med - og via eierne våre, vil arbeidet for å bekjempe fattigdom og sult, samt mål om å sikre god helse og livskvalitet sette retning for vårt sosiale engasjement.

Forvaltning av kapital

 • Egen retningslinje for bærekraftig kapitalforvaltning. Vi følger FNs Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og standardene innarbeides i selskapets kapitalforvaltning.
 • Medlem av Church Investors Group (CIG) og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (NORSIF). Medlemskapet i disse organisasjonene bidrar med kompetanse innen bærekraftig forvaltning.
 • Vi jobber aktivt med å systematisere og forstå hvilken klimarisiko forvaltningskapitalen står overfor, og hvordan selskapet kan påvirke i positiv retning.
 • Vi er knyttet til en ekstern forvaltningsrådgiver som bidrar med ledende rådgivning på hvordan forstå og håndtere bærekraftsrisiko. De kan også gi råd om kapitalplassering.

Klima og miljø – vårt interne miljø

 • vesentlig knyttet til drift av kontor og reiser for ansatte
 • reisebyrået vi bruker gir oversikt på klimakvoter og -avtrykk ved reiser

Reassurandører

 • Alle våre reassurandører har en rating fra Standard & Poor, og ingen av de har en dårligere rating enn A-. Standard & Poor har også utviklet en egen scoringmodell for ESG rating, basert på SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA).

Spørsmål?

Lurer på noe om vårt bærekraftsarbeid? Ta gjerne kontakt med meg.

Siri Kalvatn

Siri Kalvatn

Direktør IT og bærekraft / COO
98234301