Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal klargjøre forventninger til hvordan vi opptrer overfor ansatte, tillitsvalgte, styret, kunder og leverandører og andre som utfører arbeid på vegne av selskapet.

Publisert: 18.06.2020 - Oppdatert: 03.11.2022

Etikk, verdier og formål

Våre etiske retningslinjer skal klargjøre forventninger til hvordan vi opptrer overfor ansatte, tillitsvalgte, styret, kunder og leverandører og andre som utfører arbeid på vegne av selskapet. Alle skal kunne føle seg trygge på støtte fra arbeidsgiver når arbeidet utføres i samsvar med retningslinjene.

Høye etiske standarder er viktig for å opprettholde

 • tillit hos kundene våre
 • stolthet hos eierne våre
 • respekt hos våre konkurrenter, offentlige myndigheter og befolkningen generelt

Dette oppnår vi ved å

 • opptre profesjonelt og i samsvar med våre verdier: Redelig, engasjert, forutsigbar og vennlig
 • ta aktive valg som styrker tilliten til selskapet
 • overholde lover og regler
 • arbeide aktivt for å ha et godt forhold til offentlige myndigheter
 • være oppmerksom på de etiske dilemmaer en må regne med å møte
 • respektere at våre kunder og eiere kan ha andre grunnverdier enn de som gjelder i samfunnet generelt
 • Sammen skape en arbeidsplass preget av omtanke og respekt for hverandre
 • Utvikle selskapet i en stadig mer bærekraftig retning

På jobb

Vi er på jobb også når vi er på tjenestereise, kurs eller andre arrangementer der vi deltar som ansatt i Knif Trygghet, også mellom de offisielle aktivitetene.

Vi bruker sunn fornuft

Vi opptrer som voksne og ansvarlige medarbeidere som bruker sunn fornuft og tenker selv. De etiske retningslinjene uttrykker selskapets grunnleggende syn, men dekker ikke alle tenkelige problemstillinger. At noe ikke er omtalt, betyr ikke nødvendigvis at det er riktig. Er vi i tvil, tar vi det opp med leder. Når vi blir oppmerksom på egne eller andres feil søker vi å rette dem opp raskt. Vi tar opp feil for å lære av dem og bli et bedre selskap, aldri for å sette kunder, konkurrenter eller hverandre i et dårlig lys.

Vi behandler hverandre med respekt

Vi behandler hverandre med gjensidig respekt, tillit og omtanke. Sammen skaper vi en arbeidsplass uten noen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd.

Våre avgjørelser ved ansettelser, forfremmelser, utvikling av medarbeidere og belønning baseres på evner og ferdigheter, aldri på faktorer som kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion eller seksuell legning. Med unntak av sommerjobber o.l. skal ikke ansatte i nær slekt/familie jobbe på samme avdeling eller være i et direkte leder-ansatt forhold til hverandre.

Vi satser på samarbeid og medbestemmelse

Vi ønsker å være et veldrevet selskap i positiv utvikling. Et viktig ledd i dette er å sikre at alle behandles riktig og opplever seg best mulig ivaretatt som ansatte i Knif Trygghet. Dette oppnår vi best gjennom et gjensidig respektfullt forhold og tett dialog mellom ledelsen, alle ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Sammen arbeider vi for et best mulig fysisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø.

Vi tar ansvar for selskapets ressurser

Vi utnytter arbeidstiden godt og tar vare på selskapets eiendeler og utstyr. Normalt legges private aktiviteter utenom arbeidstid. Vi påfører heller ikke selskapet unødvendige kostnader. Vi deler aldri taushetsbelagt informasjon eller forretningshemmeligheter med uvedkommende, heller ikke etter at vi har sluttet i virksomheten.

Vi er forsiktige med rusmidler

Vi følger norsk lov knyttet til rusmidler. Vi bruker ikke alkohol på jobb og vi viser måtehold når alkohol benyttes til arrangementer og representasjon.

Vi respekterer hverandres privatliv

Vi betrakter retten til et privatliv som grunnleggende. Enhver deler det som oppleves naturlig. Arbeidsgiver innhenter ikke mer informasjon enn lovlig, relevant og nødvendig. Innhentet informasjon skal oppbevares og benyttes med største forsiktighet, omtanke og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

 

Utenfor jobb

Privat deltar vi ikke i aktiviteter som konkurrerer med Knif Trygghet. Vi er nøye med at våre private meninger og kommentarer, også gjennom sosiale medier, ikke skal kunne oppfattes som selskapets. Vi omtaler gjerne arbeidsplassen vår positivt i sosiale sammenhenger. Er vi misfornøyd med noe, tar vi det heller opp internt.

I relasjon til våre kunder

Vi er enkle å nå og kommuniserer tydelig

Vi er enkle å få tak i og vil alltid forsøke å finne ut av kundens ønsker og behov. Vi er hjelpsomme og respektfulle i kommunikasjonen og legger vekt på å være tydelige og lett å forstå, både skriftlig og muntlig.

Vi er pålitelige

Vi er transparente og rettferdige i våre avgjørelser og tilbud. Vi handler raskt og lar ikke kunder vente unødvendig. Priser oppgis tydelig og sammenlignbare.

Når vi sier nei, skal vi begrunne det klart og tydelig slik at kunden forstår hvorfor. Klager mottas med respekt for kunden og behandles på en seriøs og profesjonell måte. Vi er alltid åpne for konstruktive tilbakemeldinger. Vi skal også på redelig vis veilede kunder som ønsker å få en ny vurdering av saken sin, både innad i selskapet og av annen ekstern aktør.

Vi tar personvern på alvor

Knif Trygghets personvernerklæring er offentlig tilgjengelig og ligger til grunn for hvordan vi håndterer personopplysninger. Våre kunder skal kunne stole på at opplysninger om dem ikke kommer på avveie.

I vår forretningsførsel

Knif Trygghet ønsker å bli oppfattet som en seriøs aktør med høy kompetanse, høy forretningsmoral og et ryddig forhold til konkurrenter og offentlige myndigheter.

Vi lover ikke mer enn vi kan holde

Vi gir ikke inntrykk av å kunne tilby mer eller bedre produkter enn vi faktisk gjør. All sammenligning skal være objektiv og aldri nedsettende overfor konkurrenter.

Vi avstår fra upassende gaver eller ytelser

Vi skal kun delta i tilstelninger, eller ta imot gaver eller ytelser som tilbys av andre, dersom de er i rimelig forhold til gjeldende virksomhet og er innenfor grensene for vanlig forretningsførsel, både når det gjelder verdi og innhold.

Vi blander ikke selskapets interesse med private interesser

Vi behandler aldri en sak eller forsøker å påvirke den på en sånn måte at det kan svekke tilliten til egen uavhengighet eller til Knif Trygghet. Vi behandler aldri saker som gjelder en selv, familiemedlemmer, slektninger eller bekjente. Saker som gjelder kolleger håndteres særlig aktsomt og etter klare rutiner.

Vi har samarbeidspartnere vi kan stå inne for

Vi samarbeider med virksomheter som respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Våre samarbeidspartnere sikrer videre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. 

Bærekraft

Vårt forretningsmessige fokus er kunder i kristen og ideell sektor. Dette skal gjenspeile vår måte å drive virksomhet på. Vi skal kjenne våre kunder og ha en generelt nøktern pengebruk.

Vi gir gode framtidsrettede råd

Vi ønsker å bidra til at våre kunder får hjelp til å forebygge skader og fokusere på trafikksikkerhet. Vår rådgivning skal ta hensyn til miljømessige forhold og forventede klimaendringer.

Vi vil aktivt forebygge kriminalitet

Vi tar avstand fra all kriminell virksomhet og arbeider aktivt for å forhindre at slikt skjer. Dette gjelder blant annet forsøk på forsikringssvindel, tyveri og skade rettet mot våre kunders eiendeler og hvitvasking av penger.

Vi har et ryddig forhold til media

All kommunikasjon utad skal være åpen, ærlig og tydelig. Vi gjør det vi kan for å være konsistente og godt koordinerte. Bare styreleder, administrerende direktør eller noen utpekt av disse skal uttale seg på vegne av selskapet.

Våre kapitalplasseringer

Våre pengeplasseringer skal som minimum følge de etiske retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland. Vi er i ferd med å heve kravene og endre våre plasseringer.

Om vi oppdager noe galt

Knif Trygghet ønsker en åpen og trygg bedriftskultur. Selskapets ledelse oppfordrer derfor alle til å melde fra om bekymringer til nærmeste leder, tillitsvalgt eller verneombud. Brudd på, eller mistanke om brudd på lover og regler, må varsles uten opphold. Det er utarbeidet egne rutiner for varsling som innebærer at varsel skal tas på alvor og tas tak i umiddelbart. Den som varsler skal være trygg på å bli godt ivaretatt, også dersom et varsel i god tro viser seg å være grunnløst.

Vi lever som vi lærer

Gjennom å leve etter høye etiske standarder er vi med å sikre Knif Trygghet et godt omdømme. Vi unngår å påføre selskapet, kunder, kolleger eller andre skade. Sammen bygger vi et sunt og godt arbeidsmiljø og en arbeidsplass vi kan være stolte av i årene framover.