Hva menes med en personopplysning?
En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på hva som regnes som en personopplysning er: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder og fødselsdato osv.

Hvilke personopplysninger behandler Knif Trygghet?
Knif Trygghet registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i vårt interne kunderegister. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle den forsikringsavtale du har med selskapet.
De opplysninger som registreres og lagres kan kategoriseres slik:
• Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon/faks/e-post og fødselsdata.
• Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang
• Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring
• Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget

Samtykke

Personopplysninger kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.


Frivillighet
Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Enkelte opplysninger er derimot nødvendige for å kunne oppfylle forsikringsavtalen med selskapet.

Utlevering av personopplysninger
Personopplysningene kan bli utlevert til:
• Offentlige myndigheter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt.
• Hvor personvernlovgivningen tillater det kan personopplysninger også bli utlevert til tredjepersoner med det formål å oppfylle den avtale du har med selskapet. Slike tredjepersoner kan være underleverandører, distributører, takstfolk ol. Slik utlevering skjer under selskapets ansvar, basert på databehandleravtale som sikrer at personvernet ivaretas. Knif Trygghet har p.t. avtale med Crawford & Company AS og SOS International A/S om skadeoppgjør.

Hvem har tilgang til personopplysningene?
Ansatte i Knif Trygghet som jobber med forsikringsrådgiving og skadeoppgjør, samt ansatte i Crawford & Company AS og SOS International A/S som jobber med skadeoppgjør. Våre samarbeidspartnere på helsevurdering er Crawford & Company og SCOR Sweden Re.


Spesielle regler rundt helseopplysninger
Når det gjelder helseopplysninger er det kun en utvalgt gruppe personer som jobber direkte med dette som har tilgang til denne type informasjon. Sensitive personopplysninger lagres og behandles med streng tilgangsbegrensning. Innhenting av helseopplysninger baserer seg alltid på samtykke fra den opplysningene gjelder.


Hvor lenge lagres opplysningene?
Personopplysninger skal i henhold til Personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er kunde hos oss vil personopplysningene som finnes om deg lagres. Sier du opp avtalen vil vi på grunn av muligheten for skader/ fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet lagre opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt.

Rett til innsyn
Enhver som ber om det skal få informasjon om hvilke behandlinger av personopplysninger selskapet foretar. Ønsker man mer informasjon om en spesifikk behandling, har man også krav på det. Da skal selskapet oppgi formålet med behandlingen, hvilke typer personopplysninger som behandles, hvor opplysningene er hentet fra, og eventuelt hvem de vil bli utlevert til. Ved innsyn i egne personopplysninger kan du kreve opplysninger som er feil rettet.
Den aktuelle informasjon kan du få tilsendt ved å rette en skriftlig forespørsel til: Knif Trygghet Forsikring AS, Møllergata 39, 0179 Oslo, mrk. Personopplysninger.

Taushetsplikt i Knif Trygghet
Alle ansatte i Knif Trygghet er underlagt taushetsplikt. Med ansatte menes fast ansatte, vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer.

Personvernombud
Knif Trygghet har opprettet personvernombud. Dette skal kvalitetssikre at reglene i Personopplysningsloven overholdes. Opprettelsen ble godkjent av Datatilsynet 12. januar 2010.