Klagemuligheter

Dersom du mener at Knif Trygghet Forsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller i et erstatningsoppgjør, ønsker vi at du tar dette opp med oss. Dersom vi ikke kommer til enighet kan du bringe saken inn til Finansklagenemnda, jfr. Forsikringsavtaleloven § 20-1. 

Du kan lese mer om klagemuligheten på Finansklagenemndas nettsider