Kollektiv ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring er en ulykkesforsikring som kan tegnes på nærmere avtalte grupper, for eksempel skoleelever, barnehagebarn og ulønnet personell.

Kollektiv ulykkesforsikring er en forsikring som kan tegnes på nærmere avtalte grupper, for eksempel skoleelever, barnehagebarn og ulønnet personell (bl.a. dugnadsarbeidere og frivillige).

Forsikringen omfatter ulykkesskader som den forsikrede pådrar seg i forsikringstiden. Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. For norske statsborgere i norsk utenrikstjeneste, norsk firma eller organisasjon med virksomhet i utlandet, studenter/au pair eller sjøfolk i utenriksfart med fast bopel i Norge, gjelder ikke 12 måneders begrensningen.

Forsikringen gir rett til utbetaling ved:

  • Varig redusert livskvalitet (medisinsk invaliditet) fra 1 %.
  • Behandlingsutgifter som følge av ulykkesskaden dekkes i inntil tre år etter skaden inntraff. Utgifter som vil dekkes er: behandling hos lege, tannlege, forbindingssaker, medisin, behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor samt reiseutgifter til/fra hjemsted for behandling som nevnt foran.
  • Utgifter til konsultasjon/behandling hos privat helsepersonell dekkes ikke.
  • Død dersom dette fremgår av forsikringsbeviset.

 
Ønsker du mer informasjon om vår Kollektive ulykkesforsikring, ta kontakt med oss. 


Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.