Alle våre organisasjonsforsikringer

Lastebil og buss

Forsikring for virksomhetens lastebiler og busser. Velg mellom Ansvar, Delkasko og Kasko. Ansvarsforsikring er obligatorisk på registrerte kjøretøy. 

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt for registrerte kjøretøy. 

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.

Alarmtelefon til RedGo (tidligere Falck): (+47) 21 49 33 79

Personlig løsøre og bagasje

Dekker bagasje i bilen med inntil 20 000 kroner.

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med:

  • Utvidet fastmontert utstyr/innredning – dersom bilen har fått montert ekstra utstyr og/eller innredning utover kr 50 000
  • Avbruddsforsikring – dekker inntektstap dersom kjøretøyet er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Godsansvar/Flyttegodsansvar – dersom det fraktes andres gods mot betaling
  • Annet ansvar – dekker annet rettslig erstatningsansvar tilknyttet bruk av lastebilen
  • Ansvar for gods under løft med kran – dersom du løfter andres gods mot betaling
  • Yrkesløsøre og varer i bilen
  • Begrenset identifikasjon – dersom det er ansatte sjåfører
  • Snøbrøyting - dersom bilen benyttes til snøbrøyting

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss