Personalulykke fritid

Personalulykke fritid er en forsikring som gir erstatning dersom arbeidstaker blir rammet av en ulykkesskade på fritiden.

 

 

Personalulykke fritid kan bare tegnes i tilknytning til Yrkesskadeforsikring. Forsikringen omfatter ulykkesskader som inntreffer i fritiden.

Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder.

Forsikringen gir utbetaling ved:

  • Varig redusert livskvalitet (medisinsk invaliditet) på minst 15 %.
  • Varig ervervsuførhet.
  • Tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet.
  • Påførte og framtidige merutgifter.
    • Eksempel på utgifter som kan dekkes – behandling hos lege, tannlege, forbindingssaker, medisin, behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, samt reiseutgifter til/fra behandling som nevnt foran.
  • Dødsfall med erstatning til gjenlevende ektefelle eller samboer og/eller barn.

 

Ønsker du mer informasjon om vår Personalulykke fritid, ta kontakt med oss.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.