Alle våre organisasjonsforsikringer

Personalulykke fritid

Personalulykke fritid er en forsikring som gir erstatning dersom arbeidstaker blir rammet av en ulykkesskade på fritiden.

Hva dekker forsikringen?

Personalulykke fritid kan bare tegnes i tilknytning til Yrkesskadeforsikring

Forsikringen omfatter ulykkesskader som inntreffer i fritiden, forårsaket av en plutselig, ytre hendelse.

Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder.

Når kan det gis erstatning?

  • ved varig medisinsk invaliditet
  • ved varig ervervsuførhet
  • for tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet
  • for påførte og framtidige merutgifter
  • ved dødsfall med erstatning til gjenlevende ektefelle eller samboer og/eller barn

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

  • varig medisinsk invaliditet fra 1-14 %
  • utvidet forsikringssum for varig medisinsk invaliditet

Fullstendige forsikringsvilkår