Yrkesskade

Arbeidsgivere har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte.

Arbeidsgivere har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte.

Forsikringen omfatter:

 • Yrkesskade som følge av en arbeidsulykke påført i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.
 • Yrkessykdommer, det vil si sykdommer som i henhold til lov om folketrygd er likestilt med yrkesskade.
 • Andre skader og sykdommer dersom disse skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.
 • Ulykkesskader som inntreffer på direkte reise mellom hjem og arbeidssted.

Forsikringen gir utbetaling ved:

 • Varig redusert livskvalitet (medisinsk invaliditet) på minst 15 %.
 • Varig ervervsuførhet.
 • Tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet.
 • Påførte og framtidige merutgifter.
 • Dødsfall med erstatning til gjenlevende ektefelle eller samboer og/eller barn.

Forsikringen kan utvides med tilleggsdekninger:

 • Ulykkesskader som oppstår i fritid.
 • Varig medisinsk invaliditet fra 1-14 %.

Ønsker du mer informasjon om vår Yrkesskadeforsikring, ta kontakt med oss.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.