Alle våre organisasjonsforsikringer

Yrkesskade

Arbeidsgivere er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte.

Hva omfattes av forsikringen?

 • yrkesskade som følge av en arbeidsulykke påført i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden
 • yrkessykdommer, det vil si sykdommer som i henhold til lov om folketrygd er likestilt med yrkesskade
 • andre skader og sykdommer dersom disse skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

I tillegg følger det med en ulykkesforsikring som omfatter

 • ulykkesskader som inntreffer på direkte reise mellom hjem og arbeidssted

Når kan det gis erstatning?

 • ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 %
 • ved varig ervervsuførhet
 • for tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet
 • for påførte og framtidige merutgifter
 • ved dødsfall med erstatning til gjenlevende ektefelle eller samboer og/eller barn

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

 • lykkesskader som oppstår i fritid
 • varig medisinsk invaliditet fra 1-14 %
 • utvidet forsikringssum for varig medisinsk invaliditet

Fullstendige vilkår