Likestilling og diskriminering

Knif Trygghet Forsikring AS ble opprettet som eget forsikringsselskap i 2007 og har siden det vokst jevnt i omsetning og antall ansatte. I 2021 passerte vi 50 ansatte og rapporterer derfor nå fra 2022 på området likestilling / diskriminering.

Publisert: 21.03.2023 - Oppdatert: 12.06.2023

Rapport - likestilling og diskriminering

Selskapet rapporterer på tre nivåer:

  1. Indikatorer Finans Norge og aktuelle fagforeninger sentralt har avtalt

  2. Indikatorer selskapet og lokale tillitsvalgte har avtalt

  3. Indikatorer selskapet er forpliktet på etter innmelding i Kvinner i Finans Charter

 

Alle tall for Knif Trygghet er hentet fra desember 2022. Siden selskapet er relativt lite, er det en del indikatorer vi har for få eller ingen ansatte som treffer slik at vi ikke kan rapportere på disse.

Selskapet har i tillegg etiske retningslinjer som treffer både likestilling og diskriminering. I arbeidet med å kunne rapportere etter kravene i den nye åpenhetsloven (innen 1.7.2023), er det en del funn internt som allerede nå presenteres her i denne rapporten.

1. Sentralt avtalte indikatorer

Finans Norge og bl.a. Finansforbundet er enige om å bruke en del kriterier for å måle i hvor stor grad likelønn og andre likestillingsforhold oppfylles for bransjen som helhet.

 

 

Totalt, finans

Knif Trygghet

Ansatte, kvinner

46%

51%

Ansatte, menn

54%

49%

Kvinner med høyere utdanning

64%

53%

Menn med høyere utdanning

72%

50%

Kvinnelige toppledere 1)

25%

38%

Mannlige toppledere 1)

75%

63%

Kvinners lønn i % av menns lønn

83%

91%


1)      Tallet for Finans totalt gjelder øverste leder for selskap (adm dir). Tallet for Knif Trygghet gjelder toppledergruppen.

2)      Pr 2022 kun frivillig deltid i Knif Trygghet

 

Vi er fornøyde med å ligge langt foran gjennomsnittet for bransjen med tanke på likelønn, og vi vil fortsette å ha fokus på dette området.

Vår andel ansatte med høyere utdanning er vesentlig lavere enn bransjen. Noe av dette kan forklares med at vi har hatt og fortsatt har høy gjennomsnittsalder blant våre ansatte og at rekruttering oftest styrker utdanningsnivået. Det er vår klare erfaring at solid bransjeerfaring ofte er like viktig som høyere utdanning. Det er likevel viktig å merke seg at i Knif Trygghet er andelen kvinner med utdanning på bachelornivå eller mer, høyere enn tilsvarende for menn.

2. Lokalt avtalte indikatorer

Det er avtalt mellom tillitsvalgte lokalt og selskapet at likelønn skal måles på fordeling av gjennomsnittslønn på totalt seks områder.

 

 

Andel kvinner

Andel lønn kvinner 1)

Kundefront

83%

100%

Kundefront senior

45%

97%

Støttefunksjoner, forsikring

57%

95%

Støttefunksjoner, annet

43%

96%

Andre ledere

50%

100%

Toppledergruppe

38%

94%


1)      Målt mot gjennomsnittslønn for gruppen. 100% betyr at kvinner og menn i gjennomsnitt lønnes likt i kroner

 

Tallene representerer en utdyping av det generelle måltallet nederst i tabellen under pkt 1, sentralt avtalte indikatorer. Resultatet viser gode tall for Knif Trygghet med likelønn eller tett opp mot likelønn på de fleste områder.

3. Indikatorer knyttet til Kvinner i Finans Charter

Kvinner i Finans Charters formål er å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Likestilling og mangfold er en viktig del av utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn.

Knif Trygghets erklærte mål er:

  • minst 40 prosent kvinneandel ledere i selskapet innen 2024
  • minst 40 prosent kvinneandel i ledergruppa innen 2026
  • minst 40 prosent kvinneandel i spesialistroller innen 2026

Pr desember 2022 er de reelle tallene for selskapet:

  • 44 prosent kvinneandel ledere i selskapet
  • 38 prosent kvinneandel i ledergruppa
  • 29 prosent kvinneandel i spesialistroller [1]

Ved å skrive under på charteret, som er et grasrotinitiativ for å stimulere til fortgang i arbeidet med likestilling i bransjen, forplikter selskapet seg til et særlig fokus på en del områder. Dette har klart hevet vår bevissthet i rekrutteringsprosesser.

 

[1] Det er viktig å poengtere at Knif trygghet i finanssammenheng er et lite selskap og at flere spesialistroller bekles av ansatte som også er ledere og regnes som ledere i denne sammenhengen.

4. Likestilling, diskriminering mm. knyttet til sosial bærekraft

Knif Trygghet ønsker å etterleve høye etiske standarder på en rekke områder. Det er en selvfølge at dette også gjelder likestilling og diskriminering:

«Våre avgjørelser ved ansettelser, forfremmelser, utvikling av medarbeidere og belønning baseres på evner og ferdigheter, aldri usaklig på faktorer som kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion eller seksuell legning.»

«Vi betrakter retten til et privatliv som grunnleggende. Enhver deler det som oppleves naturlig. Arbeidsgiver innhenter ikke mer informasjon enn lovlig, relevant og nødvendig. Innhentet informasjon skal oppbevares og benyttes med største forsiktighet, omtanke og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.»

Knif Trygghet er videre tilsluttet en ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon og derigjennom hovedavtale og tariffavtale med aktuelle fagforeninger. Lokalt har vi gjennom god dialog og konstruktivt samarbeid fått i stand bedriftsavtale, særavtaler og andre overenskomster som sikrer lokal medvirkning og gode og tilretteleggende ordninger for våre ansatte.

5. Fokus og tiltak

For 2023 og framover vil Knif Trygghet ha særlig fokus på følgende to områder:

Kvinneandel i spesialistroller

Vi har ikke mange slike stillinger i selskapet og når vi ønsker å ansette en slik definert spesialist, opplever vi stor konkurranse om ressursene. Likevel vil vi ha høy oppmerksomhet på kvinneandel ved framtidige behov.


Høyere utdanning

Vår totale andel av ansatte som har høyere utdanning er lavere i Knif Trygghet enn i bransjen totalt. Dette mener vi vil jevne seg ut over tid gjennom framtidig rekruttering og tilrettelegging for økt kompetanse blant egne ansatte. Vi vil ha tydelig fokus på en god kjønnsbalanse på dette området framover.