Gruppeliv

Grupplivsforsikringen gir en engangsutbetaling til de etterlatte ved arbeidstakerens død, uansett dødsårsak.

Gruppelivsforsikring en kollektiv forsikring arbeidsgiver kan tegne til fordel for sine arbeidstakere.

Dødsfallserstatningen blir utbetalt som et engangsbeløp til de etterlatte, når en forsikret ansatt dør som følge av sykdom eller ulykke. Dersom medforsikret ektefelle dør vil dødsfallserstatningen bli utbetalt til den ansatte.

Forsikringen kan utvides med tilleggsdekninger:

  • Engangsutbetaling ved varig ervervsuførhet på minst 50 %.
  • Medforsikret ektefelle.

 Ønsker du mer informasjon om vår Gruppelivsforsikring, ta kontakt med oss.

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.