Personbil

Ansvarsforsikring er obligatorisk når bilen er registrert. De fleste velger en kaskoforsikring som også dekker skader på bilen.

Hva dekker forsikringen?
Ansvar
Delkasko
Kasko
Ansvar

Selskapet erstatter ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting. Ansvarsforsikringen dekker skader motorvognen forårsaker på andre personer og andre ting, uavhengig av om føreren kan bebreides.

Ansvarforsikring er obligatorisk når bilen er registrert. Forsikring som dekker skader på egen motorvogn –delkasko og kasko – er frivillig.

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker skifting eller reparasjon av motorvognens ruter av glass/plexiglass ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig påvirkning.

Med ruter menes front-, side- og bakruter samt bevegelig takluke.

Veihjelp/redning

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

 

Alarmtelefon til Falck: (+47) 21 49 33 79

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Leiebil

Leiebil i inntil 30 dager dersom bilen får en skade som er dekket av forsikringen. Leiebil kan velges bort.

Person- og varebil inntil 3500 kg kan forsikres med ansvars-, delkasko- eller kaskoforsikring.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.

Vilkår Motorvogn og henger

Generelle vilkår