Alle våre organisasjonsforsikringer

Person- og varebil

Forsikring for virksomhetes personbiler og varebiler. Velg mellom Ansvar, Delkasko og Kasko. Ansvarsforsikring er obligatorisk på registrerte biler. 

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt for registrerte kjøretøy. 

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker skifting eller reparasjon av motorvognens ruter av glass/plexiglass ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig påvirkning.

Med ruter menes front-, side- og bakruter samt bevegelig takluke.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet. 

Alarmtelefon til Falck: (+47) 21 49 33 79

Personlig løsøre og bagasje

Dekker bagasje i bilen med inntil 20 000 kroner.

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Leiebil

Leiebil i inntil 30 dager når bilen får en skade som er dekket av forsikringen. Dekker faktiske leiebilutgifter, inntil 450 kroner. Leiebil kan velges bort,

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med:

  • Godsansvar – dersom det fraktes andres gods mot betaling

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss