Alle våre privatforsikringer

Reiseforsikring

Vår reiseforsikring gjelder på reiser i hele verden, men også på veien til og fra jobben eller på hyttetur. Forsikringen gjelder reiser med inntil 70 dagers varighet. 

Hva dekker forsikringen?

Standard

Ekstra Trygghet

Avbestilling

Forsikringen dekker avbestillingsomkostninger ved blant annet akutt sykdom.

Forsinkelse

Forsikringen dekker utgifter ved forsinkelse som skyldes værforhold eller tekniske feil med transportmiddelet. 

Hvis forsinkelsen er på mer enn 1,5 time og fører til at du ikke rekker forhåndsbetalt videretransport kan forsikringen dekke nødvendige og dokumenterte merutgifter til ny transport

Forsikringen dekker også forsinket bagasje til reisemålet. (Gjelder kun når bagasjen er minimum 4 timer forsinket.)

Reisegods

Forsikringen dekker tapt reisegods/bagasje.

Sykdom på reise

Forsikringen dekker utgifter til medisinsk behandling hvis du blir uventet akutt syk, skadet i en ulykke eller dør som følge av en slik hendelse. I tillegg til medisinske behandlingsutgifter omfatter forsikringen merutgifter ved hjemtransport, hjemkallelse, returreise og erstatning for avbrutt reise/tapte feriedager.

Medisinsk forhåndsvurdering

Lurer du på om du er frisk nok til å dra på ferie eller lengre opphold i utlandet?

Vi tilbyr medisinsk forhåndsvurdering hos vår samarbeidspartner SOS International.

Ring telefonnummer +47 2296 5055 (åpningstid kl. 09.00 - 16.00)

Hjemkalling

Forsikringen dekker merutgifter ved hjemtransport direkte til hjemsted i Norge på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller uforutsett dødsfall i din nærmeste familie bosatt i Norden.

Evakuering

Forsikringen dekker evakuering ved plutselig oppstått krig, terror eller naturkatastrofer på reiser utenfor Norge. 

Ulykke

Forsikringen omfatter ulykkesskader. Denne dekningen gjelder hele døgnet uavhengig av om du er på reise eller ikke.  

Forsikringen gir rett til erstatning ved 

 • dødsfall som følge av en ulykke
 • varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke

Forsikringen omfatter også

 • nødvendige behandlingsutgifter

Egenandel på leiebil

Forsikringen kan dekke utgifter til egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten. Gjelder ved tyveri eller skade på leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen.

Ansvar

Forsikringen dekker erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg hvis du forårsaker skade på personer eller ting i utlandet. Ansvarsforsikringen gjelder bare på reiser utenfor Norden.

Rettshjelp

Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand hvis du blir part i en tvist som oppstår på reise. Rettshjelpsforsikringen gjelder bare på reiser utenfor Norden.

Veterinærutgifter

Forsikringen dekker nødvendige veterinærutgifter på grunn av akutt sykdom eller ulykkesskade inntruffet på reise utenfor Norden, men innenfor EU/EØS.

Annen plutselig skade på reisegods

Forsikringen dekker uhellsskader / annen tilfeldig fysisk skade på reisegods enn nevnt i pkt. 6.5

 

Forsikringen dekker ikke skade på:

 • mobiltelefoner
 • pc
 • nettbrett

Se dekningsoversikt

Her kan du se dekningsoversikten med hvilke forsikringssummer som gjelder for de ulike dekningene.

Dekningsoversikt (PDF)

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Reiseforsikring (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Hvem gjelder forsikringen for?

Du velger om du vil ha forsikring kun for deg selv eller for hele familien. Reiseforsikring for familie omfatter barn under 20 år. Hvis en fyller 20 år midt i forsikringsåret vil man likevel være omfattet av forsikringen ut det gjeldende forsikringsåret. Når forsikringen fornyes for et nytt år vil 20-åringen ikke lenger være forsikret, og må deretter kjøpe egen forsikring. 

Viktig å vite

 • Reiseforsikring må kjøpes FØR reisen starter
 • Skal du på en reise som varer mer enn 70 dager kan du kjøpe tilleggsforsikring, men husk å gjøre det FØR du reiser
 • Europeisk helsetrygdkort bestilles på helsenorge.no og bør tas med på reiser i EU/EØS-land og Sveits, i tillegg til reiseforsikringskortet du får fra forsikringsselskapet
 • Skal du på en reise som ikke er ferie eller fritidsreise (for eksempel studiereise) tilbyr vi en såkalt «utestasjonertforsikring privat». Ta kontakt med kundeservice for informasjon og tilbud.
 • Reiseforsikring kan dessverre ikke kjøpes alene. Det vil si at du må ha andre forsikringer hos oss, og det må være enten bolig, bil, innbo eller personforsikring

 

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade
Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss