Alle våre organisasjonsforsikringer

Reise

Med en reiseforsikring er de ansatte forsikret på tjenestereiser med inntil 70 dagers varighet. Du sikrer også bedriften for tap ved eventuell avbestilling ved sykdom. 

Hvilke alternativer finnes?

Du kan kjøpe reiseforsikring for dine ansatte eller andre definerte grupper, for eksempel elever, styremedlemmer eller volontører. Du velger om forsikringen skal gjelde kun enkeltpersoner eller kollektivt (for alle i en gruppe).

Deretter velger du om forsikringen skal gjelde kun tjenestereiser, eller om du vil utvide med fritidsreiser og dekning for den forsikredes familie.

Reiseforsikringen må kjøpes før reisen starter og gjelder i hele verden. For at avbestilling skal kunne dekkes må reisen være bestilt etter at reiseforsikringen ble kjøpt

Hva dekker forsikringen?

Avbestilling

Forsikringen dekker avbestillingsomkostninger ved blant annet akutt sykdom med inntil 75 000 kroner per person og inntil 150 000 kroner per familie.

Forsinkelse

Forsikringen dekker utgifter ved forsinkelse som skyldes værforhold eller tekniske feil med transportmiddelet. 

Hvis forsinkelsen er på mer enn 1,5 time og fører til at du ikke rekker forhåndsbetalt videretransport kan forsikringen dekke nødvendige og dokumenterte merutgifter til ny transport

Forsikringen dekker også forsinket bagasje til reisemålet med inntil 3 000 kroner per person ved utreise. (Gjelder kun når bagasjen er minimum 4 timer forsinket.)

Reisegods

Tapt reisegods/bagasje erstattes med inntil 100 000 kroner per person og inntil 200 000 kroner per familie. Ingen enkeltgjenstander erstattes med mer enn 30 000 kroner.

Penger og verdipapirer erstattes med inntil 3 000 kroner per person og inntil 6 000 kroner per familie.

Sykdom på reise

Forsikringen dekker utgifter til medisinsk behandling hvis du blir uventet akutt syk, skadet i en ulykke eller dør som følge av en slik hendelse. I tillegg til medisinske behandlingsutgifter omfatter forsikringen merutgifter ved hjemtransport, hjemkallelse, returreise og erstatning for avbrutt reise/tapte feriedager.

Medisinsk forhåndsvurdering

Lurer du på om du er frisk nok til å dra på ferie eller lengre opphold i utlandet?
Vi tilbyr medisinsk forhåndsvurdering hos vår samarbeidspartner SOS International.
 
Ring telefonnummer +47 2296 5055 (åpningstid kl. 09.00 - 16.00)

Hjemkalling

Forsikringen dekker merutgifter ved hjemtransport direkte til hjemsted i Norge på grunn av plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller uforutsett dødsfall i din nærmeste familie bosatt i Norden.

Evakuering

Forsikringen dekker evakuering ved plutselig oppstått krig, terror eller naturkatastrofer på reiser utenfor Norge. 

Ulykke

Forsikringen omfatter ulykkesskader. Denne dekningen gjelder hele døgnet uavhengig av om du er på reise eller ikke.  

Forsikringen gir rett til erstatning ved 

  • dødsfall som følge av en ulykke (barn: 50 000 kr. Voksne: 100 000/300 000 kr. Voksne 70-75 år: 100 000 kr.)
  • varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke (barn: inntil 500 000 kr. Voksne: inntil 300 000 kr. Voksne 70-75 år: 100 000 kr.)

Forsikringen omfatter også

  • nødvendige behandlingsutgifter med inntil 0,5 G

Egenandel på leiebil

Forsikringen dekker inntil kr 10.000 av egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten. Gjelder ved tyveri eller skade på leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen. 

(Gjelder ikke på tjenestereiser.)

Ansvar

Forsikringen dekker erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg hvis du forårsaker skade på personer eller ting i utlandet. Ansvarsforsikringen gjelder bare på reiser utenfor Norden.

Erstatningen er begrenset til 10 millioner kroner per skadetilfelle.

Rettshjelp

Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand hvis du blir part i en tvist som oppstår på reise. Rettshjelpsforsikringen gjelder bare på reiser utenfor Norden.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner per tvist.

Fullstendige forsikringsvilkår

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Reiseforsikring (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Hvilken reiseforsikring passer til din organisasjon?

Hvilken reiseforsikring passer til din organisasjon?

Det er flere hensyn å ta når en bedrift skal velge reiseforsikring.

Les guiden vår

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade