Alle våre organisasjonsforsikringer

Utestasjonert

Utestasjonertforsikring er en utvidet reiseforsikring for personer som oppholder seg utenlands utover perioder på 70 dagers varighet. 

Forsikring for utestasjonerte kan bare tegnes av utsenderorganisasjonen, og den kan gjelde for eksempel misjonærer eller bistandsarbeidere.

Velg mellom "minipakke", "medipakke" og "totalpakke".

Hva dekker forsikringen?

Minipakke

Medipakke

Totalpakke

Avbestilling

Dekker avbestillingsomkostninger ved blant annet akutt sykdom med inntil 75 000 kroner per person.

Innhenting og forsinkelse

Forsikringen dekker innhenting og forsinkelse.

Når det transportmiddel sikrede skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil 1 500 kroner per person og inntil 4 000 kroner per familie når flere enn to reiser sammen. Det er en forutsetning at reisen er forhåndsbetalt. Forsinkelsen må skyldes værforhold eller tekniske feil.

Når en forsinkelse medfører at forhåndsbetalt videretransport ikke kan benyttes, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte merutgifter til innhenting av fastlagt reiserute med inntil 20 000 kroner per person og inntil 50 000 kroner samlet per familie. Forsinkelsen må være på minimum 1,5 time for at forsikringen skal gjelde.

Forsikringen dekker også forsinket (minimum 4 timer forsinket) reisegods til reisemålet med inntil 3 000 kroner per person.

Reisegods

Tapt reisegods/bagasje erstattes med inntil 0,75 G per person og inntil 1 G per familie. Ingen enkeltgjenstander erstattes med mer enn 0,5 G.

Penger og verdipapirer erstattes med inntil 3 000 kroner per person og inntil 10 000 kroner per skadetilfelle.

Sykeforsikring

Forsikringen dekker utgifter til medisinsk behandling som skyldes at den sikrede under utestasjoneringen blir uventet akutt syk, skadet i en ulykke eller dør som følge av en slik hendelse. I tillegg til medisinske behandlingsutgifter omfatter forsikringen merutgifter til syketransport, hjemtransport og returreise. Forsikringen omfatter også merutgifter til reise og opphold når forsikrede av medisinske årsaker må utsette fastsatt hjemreise eller ikke kan reise videre som planlagt.

Forsikringen dekker også merutgifter når fastsatt hjemreise eller planlagt reise videre må utsettes ved forsikredes eneste reiseledsagers uventede akutte sykdom, ulykkesskade eller uventede dødsfall.  

Ulykke

Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall ved ulykkesskade som rammer den forsikrede hjemme i Norge eller på reise. Forsikringen gjelder hele døgnet, også utenom reiser.

Behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade erstattes med inntil 0,5 G.

Ansvar

Forsikringen omfatter det rettslige erstatningsansvaret sikrede kan pådra seg i egenskap av privatperson i hele verden og i egenskap av utestasjonet utenfor Norden, etter gjeldene rett i det enkelte land.

Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til 6 millioner kroner per skadetilfelle.

Rettshjelp

Forsikringen omfatter utgifter til juridisk bistand dersom sikrede som privatperson eller utestasjonert blir part i en tvist. Når sikrede er part i en tvist som privatperson gjelder forsikringen i hele verden. Når sikrede er part i en tvist som utestasjonert gjelder forsikringen bare utenfor Norden.

Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til 100 000 kroner per tvist.  

Begravelse på tjenestestedet

Dekker utgifter til hjemtransport av båre eller urne til det sted i Norge som begravelsen skal finne sted.

Dersom sikrede begraves i tjenestelandet, dekker forsikringen utgifter til begravelse med inntil 50 000 kroner.

Evakuering

Dekker nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og opphold ved evakuering i forbindelse med krig, naturkatastrofer og epidemier.

Erstatningen er begrenset til 30 000 kroner per person og 100 000 kroner per familie.

Transportskader - innbo og løsøre

Dekker skader på innbo og løsøre som oppstår under transport mellom hjemsted i Norge og bopel i tjenestelandet.

Erstatningen er begrenset til 2 G per person som har fylt 20 år og maksimalt 4 G per familie.

Innbo og løsøre på tjenestestedet

Dekker innbo og løsøre på tjenestestedet med inntil 2 G per person som har fylt 20 år og maksimalt 4 G per familie. Ingen enkeltgjenstander erstattes med inntil mer enn 0,5 G.

Penger og verdipapirer erstattes med inntil 3000 kroner per person og inntil 10 000 kroner per familie per skadetilfelle.

Tjenesteavbrudd

Forsikringen omfatter nødvendige utgifter til hjemreise når tjenesten må avbrytes på grunn av brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade på sikredes egen bolig i Norge, og skaden krever at sikrede selv er til stede.

Forsikringen omfatter nødvendige utgifter ved hjemkallelse i forbindelse med uventet og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller plutselig og uforutsett dødsfall i nær familie i Norden.

Forsikringen omfatter også nødvendige, rimelige og dokumenterte utgifter til gjenutreise tilbake til bopel på tjenestestedet eller utgangspunktet for hjemreisen.

Viktig å vite

Det er en forutsetning for sykeforsikringens gyldighet at den forsikrede er medlem i norsk folketrygd.

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss