Barneforsikring

En barneforsikring gir deg og barnet ditt en økonomisk sikkerhet ved ulykke, alvorlig sykdom og uførhet. Forsikringen kan tegnes på barn og ungdom mellom 3 måneder og 18 år.

Denne forsikringen krever en utfylling av en helseerklæring.

Hva dekker forsikringen?
Medisinsk invaliditet

Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke eller sykdom.

Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99 i henhold til ICD-10 og følger av slike, kronisk utmattelsessyndrom, tannskader og skader som utelukkende virker vansirende er ikke dekket.

Ervervsuførhet

Forsikringen gir rett til erstatning når forsikrede har vært minst 50 % ervervsufør som følge av ulykke eller sykdom i minst 2 år, og ervervsuførheten blir vurdert som varig.

Utbetaling skjer tidligst når forsikrede har fylt 18 år.

Utvalgte sykdommer

Forsikringen gir erstatning ved følgende sykdommer: alvorlig kreft, multipppel sklerose, diabetes type 1, cystisk fibrose, leddgikt, Morbus Crohn, ulcerøs kolitt, hjernesvulst, alvorlig brannskade eller alvorlig hjerneskade.

Forsikringen gir også erstatning ved transplantasjoner av hjerte, lunge, nyrer, lever, bukspyttkjertel eller benmarg.

Utvidet hjelpestønad

Forsikringen gir rett til utvidet hjelpestønad hvis forsikrede i forsikringstiden får rett til hjelpestønad i folketrygden som følge av ulykke eller sykdom.

Dagpenger ved sykehusopphold

Forsikringen gir erstatning ved innleggelse på offentlig godkjent sykehus som følge av sykdom eller ulykke dersom innleggelsen er sammenhengende 10 dager eller mer.

Ombygging av bolig

Forsikringen dekker nødvendig tilpassing av bolig/ombygging av bolig som følge av sykdom eller ulykke.

Egenandelen er 10 000 kroner.

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker dokumenterte, rimelige og nødvendige behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade i opptil 3 år.

Erstatningen er begrenset til 1 G.

Dødsfall

Forsikringen gir erstatning ved død som følge av sykdom eller ulykke.